Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben de volgende betekenissen voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het enkelvoud voorkomen in meervoud.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden:

  • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die controleert, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijkheid staat controle met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of ander stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.

  • Land verwijst naar: Berlijn, Duitsland

  • Bedrijf (in dit document aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") Overeenkomst) verwijst naar Promokodi.coupons/, Uhdestraße 28, 74081 Heilbronn.

  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiel of een digitale tablet.

  • Dienst verwijst naar de Website.

  • Algemene voorwaarden (ook wel 'Voorwaarden' genoemd) betekenen deze Voorwaarden Dat vormen de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de service.

  • Socialemediaservice van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, inbegrepen of gemaakt beschikbaar door de Service.

  • Website verwijst naar Promokodi.coupons, toegankelijk vanaf https://promokodi.coupons/

  • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf, of ander legaal entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, voor zover van toepassing.

Bevestiging

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die van kracht is tussen jullie en het bedrijf. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving hiervan Voorwaarden en Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als jij het oneens zijn met enige deel uitmaakt van deze Algemene voorwaarden, hebt u geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving de Privacy Beleid van het bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruik En openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en u dit vertelt over Jouw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u het gebruikt Ons Service.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door de Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en stemt ermee in dat het Bedrijf dit zal doen niet zijn verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of binnen verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of door dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden te lezen locaties of diensten die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van deze Algemene voorwaarden.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande zal zijn beperkt tot de bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald via de service of 100 USD als u niets hebt gekocht via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen het Bedrijf of zijn leveranciers dat in geen geval zijn aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot naar, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk blessure, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, derde partij software en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van dit voorwaarden), zelfs als het bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie faalt in zijn wezenlijke doel.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidenteel of gevolgschade, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten, elk de aansprakelijkheid van de partij zal worden beperkt voor zover toegestaan door de wet.

"AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE" en met alle fouten en defecten zonder garantie van welke dan ook vriendelijk. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf, namens zichzelf en namens namens van zijn Gelieerde ondernemingen en haar en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners wijzen uitdrukkelijk alles van de hand garanties, expliciet, impliciet, statutair of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties Dat kan ontstaan uit handel, uitvoering, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking tot de voorgaande, het Bedrijf biedt geen garantie of toezegging, en verklaart op geen enkele wijze dat de Dienst zal voldoen aan uw vereisten, de beoogde resultaten bereiken, compatibel zijn met of werken met andere software, applicaties, systemen of services, werken zonder onderbreking, voldoen aan elke prestatie of betrouwbaarheid normen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, maakt noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf er een vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst zal zijn ononderbroken of foutloos; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud mits door de dienst; of (iv) dat de Dienst, zijn servers, de inhoud of e-mails verzonden van of namens van de Bedrijf zijn vrij van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen niet toe van toepassing wettelijke rechten van een consument, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing naar Jij. Maar in dat geval zijn de uitsluitingen en beperkingen uiteengezet in deze sectie van toepassing op de beste omvang afdwingbaar onder toepasselijk recht.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflictregels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of Internationale wetten.

Beslechting van geschillen

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil op te lossen informeel door contact opnemen met het bedrijf.

Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van de land binnen waarin u woont.

Juridische naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onder de Verenigde Staten valt Staten overheidsembargo, of dat door de regering van de Verenigde Staten is bestempeld als een "terrorist". ondersteunen" land, en (ii) U staat niet op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkt feesten.

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal deze bepaling dat ook zijn veranderd En geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder toepasselijk recht en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.

Ontheffing

Behalve zoals hierin voorzien, het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden hebben geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of vereisen dergelijke prestatie op geen enkele manier tijd daarna vormt het afstand doen van een inbreuk evenmin een afstand van een volgende inbreuk.

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst doorslaggevend is in het geval van een geschil.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening is materiaal We zullen redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van nieuwe voorwaarden nemen effect. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden Door de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: [email protected]